انعقاد پیشرفته در تاسیسات موجود تصفیه ی آب

در اجرای این شیوه در تصفیه خانه های موجود آب، ممکن است نیازی به انجام تغییرات در تاسیسات زیر باشد:
۱-  تاسیسات تزریق مواد شیمیایی ( منعقد کننده های فلزی، مواد پلیمیری، مواد شیمیایی پایین آورنده و بالا برنده ی PH)
۲-  نحوه ی بهره برداری از واحدهای لخته سازی ، ته نشینی و صاف سازی
۳-  راهبری و مدریت لجن تولیدی


تصفیه آبانعقاد و لخته سازی یک فرآیند فیزیکی-شیمیایی است که توسط آزمایش میزان ماده ی منعقد کننده ،کارامدی و زمان ماند مناسب آن برآورد می شود. در مورد بسیاری از آب ها ، عامل های مختلفی دخالت دارند تا لخته های تشکیل شده در مرحله انعقاد و لخته سازی بتواند مواد آلی و کدورت را به دام انداخته و تحت یک شرایط مطلوب ، ته نشینی سریع لخته های تشکیل شده صورت گیرد. در صورتی که ته نشینی به طور مطلوب انجام می شود ، بار ورودی لخته ها به صافی ها کاهش می یابد و در صورت ته نشینی ضعیف، مدت زمان کار کرد صافی ها و ظرفیت تصفیه کاهش خواهد یافت.

/ 0 نظر / 20 بازدید