تفاوت فاضلاب روستایی نسبت به فاضلاب شهری

شناخت شرایط اقلیمی در مدیریت صحیح فاضلاب در مناطق روستایی اعم از انتخاب نوع روش و طراحی سیستم های جمع آوری و تصفیه فاضلاب از موارد مهم و ضروری به شمار می­رود.عواملی مانند آبیاری باغ و باغچه، آبیاری فضای سبز عمومی، تبخیر و تلفات در شبکه توزیع آب، مصارف احشام باعث می شود تا مقدارسرانه فاضلاب تولیدی همواره کمتر از مقدار آب مصرف شده باشد. اغلب مراجع میزان سرانه فاضلاب تولیدی در جوامع روستاهای ایران را معادل ۷۰-۶۰ درصد آب مصرفی می دانند.

فاضلاب روستایی نسبت به فاضلاب شهری دارای تفاوتهایی می باشد که عبارتنداز:

- سرانه تولید فاضلاب و به تبع آن دبی فاضلاب تولیدی در فاضلاب روستایی کمتر است.

- کمیت فاضلاب تولیدی در روستاها دارای نوسانات شدید هیدرولیکی بوده و تفاوت بین حداقل و حداکثر جریان فاضلاب زیاد است.

- کیفیت فاضلاب نیز به تبع نوسانات شدید کمیت فاضلاب ثابت نبوده و ممکن است تغییرات شدیدی داشته باشد.

- زمانهای وقوع حداقل و حداکثر جریان در مقایسه با شهرها و جوامع بزرگ متفاوت است.

 ادامه مطلب ...

/ 0 نظر / 16 بازدید